Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Foto Koch Nederland B.V.,
kantoor hebbende te Eemweg 31-9, 3755 LC Eemnes, in Nederland.

Definities –Artikel 1
1.1 In deze Algemene Voorwaarden van Foto Koch Nederland BV. (hierna Algemene Voorwaarden genoemd) en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, hebben de volgende definities de volgende betekenis:
1.2 Foto Koch Nederland B.V.: de besloten vennootschap Foto Koch B.V., KvK-nummer: 31017883, statutair gevestigd te Baarn, ook handelende onder de naam Woodframe en hierna te noemen “Woodframe”.
1.3 Aanvullende Voorwaarden: aanvullend op de Algemene Voorwaarden. Er kunnen voor bepaalde producten of diensten extra voorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden Aanvullende Voorwaarden genoemd.
1.4 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet via de website van Woodframe een bestelling plaatst bij of diensten/ producten afneemt van Woodframe.
1.5 Leverancier: de producent van de producten die Woodframe aanbiedt via het internet.
1.6 Overeenkomst(en): elke vorm van wilsovereenstemming tussen Woodframe enerzijds en een Klant anderzijds en elke schriftelijke vastlegging daarvan, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
1.7 Dienstverlening: alle dienstverlening door of namens Woodframe al dan niet met betrekking tot te verlenen diensten, waaronder het administreren van bestellingen en verzenden van  producten.
1.8 Bericht(en): alle vormen van kennisgeving van Woodframe aan de Klant, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, brochures, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, websites, e-mails, faxen en brieven.
1.9 Overmacht: elke van de wil van Woodframe onafhankelijke omstandigheid, of die van de Leverancier, waardoor nakoming door Woodframe van haar verplichtingen jegens de Klant helemaal of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Woodframe noch de Leverancier, kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: staking en uitsluitingen, stagnatie, telecommunicatie- of computer- en internetstoringen of andere problemen bij Woodframe of de Leverancier.
1.10 Gepersonaliseerd product – een product dat niet geprefabriceerd is en dat wordt gemaakt op basis van de individuele keuze of beslissing van de Klant, of een product dat duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is.

Algemeen –Artikel 2
2.1 Bij het plaatsen van een bestelling via de website van Woodframe gaat u een Overeenkomst met Woodframe aan en gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Woodframe en zijn van toepassing op (de totstandkoming, inhoud en uitvoering van) alle Overeenkomsten, en alle onderhandelingen in dat verband. Deze toepasselijkheid geldt niet alleen voor de eerste met de Klant gesloten Overeenkomst, maar ook voor alle daaropvolgende Overeenkomsten, ook als deze Algemene Voorwaarden daarin niet iedere keer van toepassing worden verklaard.
2.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten. Mochten er tussen de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan, gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.
2.4 Van deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Woodframe worden afgeweken. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, bestaat de gehele Overeenkomst tussen Woodframe en de Klant, uit het volledig ingevulde (elektronische) bestelformulier op de website en deze Algemene Voorwaarden, en treedt de Overeenkomst in de plaats van alle voorafgaande mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken.
2.5 Woodframe heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht tussen partijen hebben, ook ten aanzien van de al bestaande overeenkomst(en).
2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig, niet afdwingbaar, nietig of vernietigbaar blijkt, dan wel wordt verklaard door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven.
2.7 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
2.8 Door gebruik te maken van de websites van Woodframe en/of de websites waarnaar op de website van Woodframe een link is gemaakt en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de website in de disclaimer.
2.9 Woodframe wijst de toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden van de hand, tenzij Woodframe uitdrukkelijk anders met de Klant overeenkomt.

Totstandkoming, ontbinding en duur Overeenkomst(en) –Artikel 3
3.1 Een aanbieding en/of prijsopgave van Woodframe is vrijblijvend en bindt Woodframe niet. Zij geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst. Woodframe behoudt zich het recht voor om een aanbieding zonder opgave van redenen in te trekken of het aangaan van een Overeenkomst te weigeren en/of voorwaarden te stellen voordat zij een bestelling van een Klant accepteert. Het voorafgaande geldt tenzij in de aanbieding en/of prijsopgave van Woodframe schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 De Overeenkomst met de Klant wordt aangegaan onder voorwaarde dat de Klant in staat is en blijft om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te (blijven) komen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Woodframe.
3.3 Woodframe behoudt zich het recht voor een bestelling van een klant te annuleren. Woodframe is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. In dat geval zal Woodframe de vooruitbetaalde vergoeding over het restant zonder bijkomende kosten retourneren.

Prijzen –Artikel 4
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen zoals vermeld in Berichten van Woodframe, uitgedrukt in Euro (€) inclusief de verplichte wettelijke BTW en exclusief verzend- en overige kosten.
4.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Woodframe geldende omstandigheden.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden voor iedere bestelling bezorgkosten in rekening gebracht naar de aard en gewicht van het product.
4.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Woodframe op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.

Aansprakelijkheid –Artikel 5
5.1 Ondanks het feit dat Woodframe haar activiteiten zeer zorgvuldig verricht aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden, onvolledigheden of onvolkomenheden daarin. Woodframe behoudt zich het recht voor fouten, onjuistheden, onvolledigheden of onvolkomenheden te allen tijde te herstellen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Woodframe. In geen geval is Woodframe aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging-, winst- of omzetschade van de Klant. Bovendien is de aansprakelijkheid van Woodframe te allen tijde beperkt tot het bedrag van de schade die een verzekeraar van Woodframe dekt en .
5.2 Woodframe is in alle gevallen pas in verzuim nadat zij een schriftelijke ingebrekestelling van de Klant heeft ontvangen, waarin de Klant Woodframe een – gezien de omstandigheden – redelijke termijn, die minimaal gelijk is aan de eerste levertermijn, geeft om alsnog te leveren en Woodframe niet binnen die redelijke termijn alsnog levert.
5.3 De Klant dient de geleverde producten bij ontvangst te inspecteren op eventuele zichtbare gebreken. Als de Klant niet binnen vijf dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan Woodframe te kennen geeft dat er zichtbare gebreken zijn, wordt een product geacht door de Klant te zijn geaccepteerd. In het geval dat de Klant wel zichtbare gebreken heeft geconstateerd en de Klant dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan Woodframe meldt, dan dient de Klant de instructies van Woodframe op te volgen en op verzoek bewijs te verstrekken van de geconstateerde gebreken. Woodframe behoudt zich het recht voor de betreffende producten te inspecteren. Als Woodframe naar eigen inzicht constateert dat er inderdaad zichtbare gebreken zijn die aan haar toe te rekenen zijn, dan zal zij naar eigen keuze de producten herstellen of nieuwe producten leveren dan wel de betreffende producten crediteren. Als Woodframe vaststelt dat de zichtbare gebreken zijn toe te rekenen aan de Klant, de vervoerder dan wel aan een andere derde, dan brengt Woodframe de Klant hier van op de hoogte en dient de Klant de gevolgen van het gebrek zelf te dragen respectievelijk de vervoerder of de derde zelf aan te spreken.

Overmacht –Artikel 6
6.1 Indien Woodframe door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht
6.2 In geval van Overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Woodframe als gevolg van de Overmacht enig voordeel mocht hebben.
6.3 Woodframe zal de consument zo spoedig mogelijk van een dreigende overmacht op de hoogte stellen, voor zover Woodframe hiervan daadwerkelijk op de hoogte is.

Klachten –Artikel 7
7.1 Woodframe neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de dienstverlening en de geleverde producten van Woodframe.
7.2 Woodframe spant zich in om klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van de dienstverlening te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 14 dagen na levering van het product, schriftelijk indienen bij Woodframe. De klacht wordt, indien mogelijk, 10 werkdagen na het ontvangst door Woodframe in behandeling genomen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter – Artikel 8
8.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, alsmede Aanvullende Voorwaarden en iedere Overeenkomst, is bij sluiting het Nederlands recht van toepassing, zulks echter met uitsluiting van het internationaal privaatrecht.
8.2 Alle geschillen zullen, voor zover niets anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter/rechtbank in Nederland.

Leveren van producten –Artikel 9
9.1 De levering van producten vindt plaats via een (pakket) bezorgdienst.
9.2 De levertijd van de door de Klant bestelde producten is afhankelijk van de levertijd van het product.
9.3 Woodframe zal alleen producten leveren in Nederland. Tenzij de consument de extra verzendkosten voor haar rekening neemt.
9.4 Producten worden pas geleverd op het moment dat alle betalingen, overeenkomstig met de Overeenkomst, op de bankrekening van Woodframe binnen zijn.
9.5 Leveringen komen voor rekening en risico van de Klant. Woodframe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van leveringen en de gevolgen daarvan, zoals bijvoorbeeld het zoekraken van zaken.
9.6 Vanuit kwaliteitswaarborging is het aankopen van digitale bestanden uitsluitend mogelijk indien van elk gewenst digitaal bestand een foto-afdruk bij Woodframe is afgenomen.

Ter beschikking gesteld materiaal -Artikel 10

10.1. De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan Woodframe. Het materiaal blijft eigendom van de klant. Woodframe zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van Woodframe te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is Woodframe niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Woodframe, behoudens voor zover Woodframe ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door Woodframe afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van Woodframe beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op Woodframe berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.

10.2. De klant dient indien zulks redelijkerwijs mogelijk is van het materiaal, alvorens dit aan Woodframe ter beschikking te stellen, een kopie of een back-up te bewaren.

10.3. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Woodframe is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat Woodframe is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

10.4. Van het door de klant aanleveren van pornografisch materiaal met minderjarigen doet Woodframe in alle gevallen aangifte bij de politie.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Woodframe accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Woodframe door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Woodframe voor alle schade die Woodframe ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Woodframe door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Woodframe veroorzaakte kosten.

Recht van herroeping –Artikel 12
12.1 De klant heeft recht op herroeping, binnen 14 werkdagen na levering van de bestelde producten, betreft uitsluitend niet gepersonaliseerde producten. De retourkosten komen ter rekening van Woodframe. Uitzondering op deze regeling zijn: Gepersonaliseerd producten zoals onder andere: foto-afdrukken, fotogeschenken en producten die door de Klant met grove schuld beschadigd zijn.
12.2 Bij retourzendingen moet de Klant een kopie van de factuur, of een ander bewijs van de bestelling en de datum daarvan meezenden.

Toestemming van de Klant –Artikel 13
13.1 De Klant geeft Woodframe toestemming om NAW-gegevens van de Klant beschikbaar te stellen aan de Leverancier(s) voor de verdere zakelijke afhandeling van de door de Klant geplaatste bestelling.
13.2 De Klant geeft Woodframe toestemming om de desbetreffende foto’(s) ter beschikking te stellen van de Leverancier om het bestelde product te produceren.

Betalingsvoorwaarden – Artikel 14
Indien u de factuur niet betaalt binnen 14 dagen ontvangt  u een e-mailherinnering met het verzoek om binnen twee weken te betalen.
Indien u na de e-mailherinnering  niet tot betaling overgaat  wordt u nogmaals herinnerd met het verzoek om binnen 14 dagende achterstallige nota te betalen. De factuur wordt daarbij verhoogd  met € 5,00 aan herinneringskosten.
Indien u na de 2e herinnering niet tot betaling overgaat  wordt u aangemaand met het verzoek om binnen 14 dagen  de achterstallige nota te  betalen. De factuur wordt verhoogd met € 10,00 aan herinneringskosten.
Indien u na de aanmaning niet tot betaling overgaat wordt u in gebreke gesteld met een eenmalig  verzoek om binnen één week te betalen tevens zal de vordering worden verhoogd met € 25,00 aan herinneringskosten.
Indien u na de ingebrekestelling niet tot betalen overgaat wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau. . De incassokosten die zij u opleggen bedragen volgens de wet min. € 40,00 *
*Let op: Bij facturen met factuurbedragen vanaf € 266,67 bedraagt het percentage 15% van het factuurbedrag in plaats van € 40,00.

Geheimhouding en privacy – Artikel 15
15.1 Woodframe zal alle informatie en kennis die zij in het kader van de Overeenkomst van of over de Klant ontvangt dan wel verwerft, zorgvuldig behandelen. Het delen van informatie van of over de Klant gebeurt slechts voor zover dat noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de Overeenkomst of vanwege een wettelijke verplichting tot openbaarmaking.
15.2 De beveiliging van vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, marktconform is.
Wij hebben gepersonaliseerde producten die wij niet terugnemen. Zie bij definities en wettekst:: “de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;